Kallelse till årsmöte 29/5 2019 kl.1900 Stora Blå

Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Ådalens samfällighetsförening, onsdag
den 29:e maj kl. 19:00 i kvarterslokalen.
Det är viktigt att du närvarar då röstning kommer att ske. Om du inte kan närvara kan du
låta dig företrädas av annan genom fullmakt. Var då noga med att fullmakten omfattar transport av din rösträtt. Ombud för enbart företräda en medlem.

Övriga frågor skall vara styrelsen, tillhanda senast den 22:a maj 2019. Frågor som inte
anmälts före detta datum kommer inte behandlas.

Dokumentation inför mötet återfinns nedan

  • Årsmöteshandlingar – signerad version(Länk)
  • Underhållsplan (Länk)
  • Årsredovisning (Länk)
  • revisionsberättelsen (Länk)
  • Debiteringslängd (Länk)
  • Arvoden styrelsen (Länk)
  • Ekonomisk prognos (Länk)
  • Budgetförslag (Länk)
  • Stadgar (Länk)