Kallelse till årsmöte

Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i samfällighetsföreningen Ådalen, onsdag den 7:e juni kl. 19:00 i kvarterslokalen.

Det är viktigt att du närvarar då röstning kommer att ske. Om du ej kan närvara kan du låta dig företrädas av annan genom fullmakt. Var då noga med att fullmakten omfattar transport av din rösträtt. Ombud får enbart företräda en medlem.

Övriga frågor skall vara styrelsen, tillhanda senast den 31:a maj 2017. Frågor som inte anmälts före detta datum kommer ej behandlas.

Föredragningslista

1 Stämmans öppnande

2 Stämmans behöriga utlysande

3 Dagordning

4 Val av ordförande för stämman

5 Val av sekreterare för stämman

6 Val av justeringsmän och rösträknare

7 Styrelsens verksamhetsberättelse

8 Fastställande av resultat och balansräkning 2016-04-01 – 2017-03-31

9 Revisorns berättelse

10 Ansvarsfrihet för styrelsen

11 Debiteringslängd 2017-04-01 – 2018-03-31

12 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

13 Ersättning till styrelsen och övriga arvodister

14 Styrelsens förslag till budget

15 Val av styrelse och styrelseordföranden

16 Val av styrelsesuppleanter

17 Val av revisor

18 Val av revisorssuppleanter

19 Val av kvartersombud och tillika valberedning

20 Övriga frågor

21 Delgivningssätt stämmoprotokoll

22 Mötets avslutande – kaffe med dopp

BILAGOR

Årsmöteshandlingar 2017
Budget 2017-2018
Årsredovisning
Balansrapport
Resultatrapport
Stadgar för Ådalens samfällighetsförening
Arvode vå 2017 2018
2017-05-28 – Debiteringslängd Samfälligheten Ådalen
Revisionsberättelse 2017